توضیحات دانشنامه شیمی

در این پایگاه اطلاعات پایه شیمی در دسترس علاقه مندان قرار می گیرد.

مطالب پایگاه در دست گردآوری و تنظیم است.

همی کتال حلقوی

از واکنش درون مولکولی گروه هیدروکسیل (عامل الکلی یا فنلی) با گروه کربونیل (عامل کتونی) همی کتال حلقوی بدست می آید.

 

 

 

مرجع:

Synthesis and structure determination of 2,3-diphenyl-2H-1,4-benzoxazin-2-ol, (2007), Journal of Chemical Research, Katayoun Marjani, Jafar Asgarian, Mohsen Mousavi