توضیحات دانشنامه شیمی

در این پایگاه اطلاعات پایه شیمی در دسترس علاقه مندان قرار می گیرد.

همی کتال حلقوی

از واکنش درون مولکولی گروه هیدروکسیل (عامل الکلی یا فنلی) با گروه کربونیل (عامل کتونی) همی کتال حلقوی بدست می آید.

 

 

 

مرجع:

Synthesis and structure determination of 2,3-diphenyl-2H-1,4-benzoxazin-2-ol, (2007), Journal of Chemical Research, Katayoun Marjani, Jafar Asgarian, Mohsen Mousavi