اعضای گروه

‌آرش جباری

 • دکتری شیمی در گرایش شیمی آلی، استادیار
 • عضو تمام وقت هیئت علمی گروه شیمی واحد ساوه
 • مدیر مسئول مجله شیمی آلی
 • ایمیل: arash1655@yahoo.com

بهرام کیوانی

 • دکتری شیمی در گرایش مهندسی شیمی، استادیار

 • نماینده گروه شیمی در شورای پژوهش و فناوری دانشگاه

 • عضو تمام وقت هیئت علمی گروه شیمی واحد ساوه

 • ایمیل: bkeyvani14@hotmail.com

فاطمه تیموری


 

 • دکتری شیمی در گرایش شیمی آلی، استادیار
 • عضو تمام وقت هیئت علمی گروه شیمی واحد ساوه
 • ایمیل: f.teimouri@yahoo.com

اکبر قائمی

 

 • د کتری شیمی در گرایش شیمی معدنی، استادیار

 • عضو تمام وقت هیئت علمی گروه شیمی واحد ساوه

 • ایمیل: akbar.ghaemi@yahoo.com

محسن موسوی

 • دکتری شیمی در گرایش شیمی آلی، استادیار
 • عضو تمام وقت هیئت علمی گروه شیمی واحد ساوه
 • مدیر داخلی مجله شیمی آلی
 • ایمیل: drmousavi@hotmail.com
 • ا طلاعات بیشتر: Google Scholar ; Academic Search

اعظم قربانی

 • دکتری شیمی در گرایش شیمی تجزیه، استادیار
 • عضو تمام وقت هیئت علمی گروه شیمی واحد ساوه
 • ایمیل: a.ghorbani79@yahoo.com

رامین چراغعلی

 • دکتری شیمی در گرایش شیمی کاربردی، استادیار
 • عضو تمام وقت هیئت علمی گروه شیمی واحد ساوه
 • ایمیل: ramincheraghali@yahoo.com

الهه قره خانی

 • دکتری شیمی در گرایش شیمی کاربردی، استادیار
 • عضو تمام وقت هیئت علمی گروه شیمی واحد ساوه
 • ایمیل:

مهدی عراقی

 • دکتری شیمی در گرایش شیمی معدنی، استادیار
 • عضو تمام وقت هیئت علمی گروه شیمی واحد ساوه
 • مدیر گروه شیمی
 • ایمیل: mehdi.araghi83@yahoo.com

‌‌‌‌‌