مقررات آموزشی

مقررات آموزشی دوره کارشناسی ارشد شیمی

انتخاب واحد در دوره کارشناسی ارشد

 • دانشجوی دوره کارشناسی ارشد مجاز است در هر ترم بین ۸ تا ۱۴ واحد درسی را انتخاب کند و در موارد استثنایی٬ با صلاحدید کمیته تحصیلات تکمیلی این تعداد می تواند به ۱۶ واحد اقزایش یابد.
 • در صورت انتخاب پایان نامه، سقف واحد های درسی به ۱۲ واحد تقلیل می یابد.
 • در آخرین نیمسال تحصیلی اخذ کمتر از ۸ واحد درسی بلا مانع است.
 • دانشجویانی که برخی از دروس کارشناسی ارشد را در دوره کارشناسی گذرانده اند٬ نمی توانند دوباره همان دروس را در دوره کارشناسی ارشد انتخاب کنند و لازم است با انتخاب دروس اختیاری دیگر جمع واحدهای درسی خود را به حد نصاب برسانند

کارشناسی ارشد شیمی با کارشناسی های غیر شیمی

دانشجویانی که رشته آنها در دوره کارشناسی شیمی نبوده است٬ در دوره کارشناسی ارشد لازم است بین ۸ ت ۱۰ واحد از دروس اختصاصی دوره کارشناسی شیمی مرتبط با گرایش تحصیلی خود را به عنوان دروس جبرانی بگذرانند و سپس به انتخاب دروس کارشناسی ارشد بپردازند. دانشجویان شیمی محض نیز برای ادامه تحصیل در کارشناسی ارشد شیمی کاربردی نیازمند گذراندن دروس جبرانی هستند.
دروس جبرانی هر یک از گرایشها به شرح زیر است:

 • گرایش شیمی آلی:

  • شیمی آلی ۱

  • شیمی آلی ۲

  • کاربرد طیف سنجی در شیمی آلی

 • گرایش شیمی تجزیه:

  • شیمی تجزیه ۱

  • شیمی تجزیه ۲

  • شیمی تجزیه دستگاهی

 • گرایش شیمی فیزیک:

  • شیمی فیزیک ۱

  • شیمی فیزیک ۲

  • مبانی شیمی کوانتوم

 • گرایش شیمی کاربردی:

  • اصول محاسبات شیمیایی

  • شیمی صنعتی ۱

  • شیمی صنعتی ۲

 • گرایش شیمی معدنی:

  • شیمی معدنی ۱

  • شیمی معدنی ۲

نمره دروس جبرانی در احتساب میانگین نمرات دانشجو منظور نمی شود.

طول دوره کارشناسی ارشد

 • طول دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته دو سال است. کمیته تحصیلات تحصیلی در صورت لزوم٬ یک تا دو نیمسال به طول دوره دانشجو اضافه کند.

 • دانشجو می تواند با موافقت دانشگاه برای یک نیمسال تحصیلی از مرخصی استفاده کند. این مرخصی جزو سنوات تحصیلی دانشجو به حساب نمی آید.

قبولی در دوره کارشناسی ارشد

 • حداقل نمره قبولی در هر یک از دروس دوره کارشناسی ارشد یا پیش نیاز٬ ۱۲ است.
 • اگر نمره دانشجو در یک درس انتخابی از ۱۲ کمتر باشد می تواند به جای آن درس دیگری انتخاب کند.
 • میانگین نمرات دانشجو در هر نیمسال تحصیلی نباید کمتر از ۱۴ باشد. اگر میانگین نمرات دانشجو در دو نیمسال تحصیلی از ۱۴ کمتر باشد٬ از ادامه تحصیل محروم می شود.
 • میانگین کل نمرات دانشجو در پایان دوره نباید کمتر از ۱۴ باشد. در غیر این صورت دانشجو فارغ التحصیل کارشناسی ارشد شناخته نمی شود.
 • این دانشجویان٬ در صورتی که سنوات تحصیلی آنها به پایان نرسیده باشد٬ می توانند تا ۱۶ واحد درسی را که در آنها نمره کمتر از ۱۴ گرفته اند را در یک نیمسال تجصیلی تکرار کنند تا کمبود معدل آنها جبران شود.

در باره پایان نامه

 • استاد راهنما با پیشنهاد دانشجو و موافقت استاد راهنما و تایید کمیته تحصیلات تکمیلی از اعضای هیئت علمی با حداقل مرتبه استادیاری تعیین می گردد.
 • دانشجو موظف است پس از پایان نیمسال اول و قبل از شروع نیمسال سوم تحصیلی موضوع پایان نامه خود را با نظر استاد راهنما انتخاب کند. موضوع پایان نامه پس از تایید کمیته تحصیلات تکمیلی قطعیت می یابد.
 • استاد مشاور به پیشنهاد استاد راهنما از اعضای هیئت علمی یا متخصصان و محققان برجسته٬ پس از تایید در گروه تخصصی تعیین می گردد.
 • پروپوزال پایان نامه های کارشناسی ارشد پس از موافقت استاد راهنما باید به تایید گروه تخصصی٬ شورای تحصیلات تکمیلی و معاون پژوهشی واحد برسد.
 • دانشجو پس از انتخاب پایان نامه٬ تا زمانی که آنرا به پایان نرسانده موظف است در نیمسال های بعدی نیز برای آن ثبت نام کند.
 • تاریخ دفاع از پایان نامه حداقل ۶ ماه پس از تصویب پروپوزال در شورای پژوهشی واحد در نظر گرفته شده است.
 • جلسه دفاع از پایان نامه با شرکت هیات داوران متشکل از استاد راهنما٬ استاد مشاور٬ نماینده تحصیلات تکمیلی و داور تشکیل می شود.
 • پایان نامه توسط هیئت داوران در پنج درجه ارزشیابی شده و نمره آن در میانگین کل نمرات دانشجو محاسبه می شود. (نمره ۱۸ تا ۲۰ عالی٬ ۱۶ تا ۱۸ خوب٬ ۱۲ تا ۱۴ خوب٬ کمتر از ۱۲ غیر قابل قبول)
 • در صورتی که پایان نامه از نظر هیئت داوران غیر قابل قبول تشخیص داده شود٬ دانشجو می تواند تا پایان مدت تحصیل٬ پایان نامه خود را تکمیل و دوباره از آن دفاع کند.
 • دانشجو موظف است پس از برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه٬ فرم شماره ۲ را برای درج در پژوهش نامه سالانه دانشگاه آزاد اسلامی تکمیل و ارائه نماید.
 • تعداد پایان نامه های کارشناسی ارشد که یک استاد مجاز است راهنمایی آنها را به عهده بگیرد به شرح زیر است:

ردیف

مرتبه

پایه

تعداد مجاز راهنمایی

تعداد مجاز مشاوره

تمام وقت

نیمه وقت

تمام وقت

نیمه وقت

۱

استادیار

تا پایه ۴

۵

۳

۵

۲

۲

پایه ۵ تا ۷

۶

۴

۶

۳

۳

پایه ۸ تا ۱۰

۷

۴

۷

۴

۴

پایه ۱۱ و بالاتر

۸

۵

۸

۴

۵

دانشیار

پایه پایین تر از ۱۰

۹

۵

۹

۵

۶

پایه ۱۰ تا ۱۵

۱۰

۶

۱۰

۵

۷

پایه ۱۶ و بالاتر

۱۱

۶

۱۱

۶

۸

استاد

پایه پایین تر از ۱۵

۱۲

۷

۱۲

۶

۹

پایه ۱۵ تا ۲۰

۱۳

۷

۱۳

۷

۱۰

پایه ۲۱ تا ۲۵

۱۴

۸

۱۴

۷

۱۱

پایه ۲۶ به بالا

۱۵

۸

۱۵