واحد های درسی

تعداد واحدهای دوره کارشناسی ارشد شیمی، ۳۲ واحد و به شرح زیر است:

 • ۹ واحد دروس الزامی مشترک (دروس پیشرفته)
 • ۲ واحد روش تحقیق
 • ۶ واحد دروس الزامی اختصاصی هر گرایش
 • ۸ واحد دروس انتخابی
 • ۶ واحد پایان نامه
 • ۱ واحد سمینار

دروس الزامی مشترک در رشته شیمی شامل: شیمی آلی پیشرفته، شیمی معدنی پیشرفته، شیمی تجزیه پیشرفته و شیمی فیزیک پیشرفته هستند که هر کدام ۳ واحد درسی محسوب می شوند.
دروس الزامی اختصاصی گرایشها به شرح زیر است:

 • شیمی فیزیک:
  • ترمودینامیک آماری ۱
  • شیمی کوانتمی ۲
  • سینتیک شیمیایی پیشرفته
 • شیمی معدنی:
  • سینتیک، ترمودینامیک و مکانیسم واکنشهای معدنی
  • شیمی فیزیک معدنی
  • طیف سنجی در شیمی معدنی
 • شیمی آلی:
  • روشهای سنتز آلی
  • شیمی فیزیک آلی
  • طیف سنجی مولکولی
 • شیمی تجزیه:
  • الکتروشیمی تجزیه ای
  • اسپکتروسکپی تجزیه ای ۱
  • روشهای فیزیکی و شیمیایی جداسازی
 • شیمی کاربردی:
  • واکنشگاهها
  • کنترل دستگاهی در صنعت شیمی
  • گسترش شیمی از آزمایشگاه در صنعت

دانشجویانی که دروس الزامی اختصاصی کارشناسی شیمی کاربردی را نگذرانده اند، موظفند آن دروس را به عنوان جبرانی بگذرانند.
دروس انتخابی: دانشجویان می توانند دروس انتخابی را از بین مازاد دروس پیشرفته یا اختصاصی یا از بین دروس زیر برگزینند:

 • مباحث نوین در گرایش مربوطه
 • شیمی سطح، شیمی آب
 • بیوشیمی معدنی
 • کاربرد نظریه گروهها در شیمی
 • شیمی هتروسیکل، سنتز پلیمرها
 • اسپکتروسکپی تجزیه ای ۲
 • کروماتوگرافی
 • کمپلکسها در شیمی تجزیه
 • پتروشیمی و تکنولوژی آن
 • شیمی و تکنولوژی نفت